What’s News

[會議論文] 海報展示及口頭報告
2022/12/16 除獲得各領域「學術卓越」與「應用創新」最佳論文獎以口頭報告外(會另行公告於會議議程上),其餘接受論文於全國電信研討會當天皆以海報展示。海報格式與場次將另行公布。
指導單位:

國科會電信學門

主辦單位:

國立中央大學

協辦單位:

中華民國微波學會

台灣智慧資通訊學會

國科會工程科技推展中心

臺灣電磁產學聯盟

 

IEEE APS Taipei/Tainan Chapters

IEEE ComSoc Taipei/Tainan Chapters

IEEE EMC Taipei Chapter

 

IEEE ITSoc Taipei/Tainan Chapters

IEEE MTT Taipei/Tainan Chapters